Aktuálně řešené projekty podpořené granty

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Filter by Categories
2014
2016
2017
Architektura a životní prostředí
Energetické systémy budov
Kvalita vnitřního prostředí
Materiály a konstrukce budov
Monitoring a řízení inteligentních budov

Dokončené projekty najdete na vlastní stránce.

Počátek řešení projektu:
01/01/2022
Konec řešení projektu:
31/12/2025
Registrační číslo projektu:  GA no. 101036723
Poskytovatel: Horizont 2020
Řešitel na UCEEB: Ing. Robert Wawerka, Ph.D.
Trvání projektu: 1. 1. 2022 – 31.12.2025
Partneři: Norwegian University of Science and Technology, Architects Council of Europe, Technical University of Denmark, Danfoss AS, ENFOR AS, Project Zero, EURAC Research, SINTEF, Palma City Council, IBAVI, Catalonia Institute for Energy Research, METROVACESA, University of Applied Sciences Utrecht, Housing Europe, Buro de Haan, Center Denmark/EU Digital Innovation Hub Sønderborg Andelsboligforening, Green Digital Finance Alliance, Stichting Bo-Ex ‘91, RC Panels, Utrecht University, Municipality of Utrecht, Bos Installatiewerken B.V., iWELL, MEX Architects B.V., Mitros
Stichting Portaal, Municipality of Karvina, ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/02/2021
Konec řešení projektu:
31/05/2023
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025152
Poskytovatel: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel na UCEEB: Ing. Jan Včelák, Ph.D.
Trvání projektu: 1.2.2021 – 31.5.2023
Partneři: Zlínské stavby a.s. Cílem projektu je navrhnout, v reálných podmínkách otestovat a uvést na trh komplexní systém pro trvalý monitoring nepřístupných částí stavebních konstrukcí. Senzory založené na pasivní RFID technologii budou určeny pro trvalou integraci přímo do nepřístupné části stavební konstrukce a budou poskytovat funkcionalitu včasného varování pro vlastníka objektu v případě detekce nebezpečných situací ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/01/2021
Konec řešení projektu:
31/12/2024
Registrační číslo projektu: FW03010555
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky, program TREND
Řešitel na UCEEB: Ing. Antonín Lupíšek Ph.D.
Trvání projektu: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Partneři: RD Rýmařov s.r.o. Hlavním cílem projektu je výrazně zvýšit efektivitu výroby prefabrikovaných dřevostaveb pomocí digitalizace výrobních procesů, zvýšení stupně automatizace a zavedení systému řízení výroby na základě reálných dat z provozu v souladu s principy Průmyslu 4.0. Zvýšená efektivita povede k výraznému zkrácení doby od prvního setkání s klientem po kompletaci jeho domu, a k výrobním úsporám díky výrazně lepšímu využití výrobních zdrojů. Tyto synergické efekty přinesou výrazné zvýšení konkurenceschopnosti na domácím trhu i ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/09/2020
Konec řešení projektu:
31/03/2023
Registrační číslo projektu: 17.9045.0-002.89
Poskytovatel: EUKI – European climate initiative
Řešitel na UCEEB: Ing. Jan Špale
Trvání projektu: 01. 09. 2020 – 31. 03. 2023
Partneři: APES – Asociace poskytovatelů energetických služeb, Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden Cílem projektu podpořeného z prostředků EUKI 2020 (EUropean Climate Initiative/Europäische Klimaschutzinitiative) je vytvořit v České republice podle německého vzoru síť či více sítí subjektů spolupracujících v oblasti zvyšování energetické účinnosti, které budou sdílet informace i zkušenosti a podporovat vznik dalších projektů zaměřených na inovace, úspory a využití obnovitelných zdrojů energie. Jedná se o původní německý koncept sdružující průmyslové firmy, zástupce měst i obcí a poskytovatele energetických služeb. Jednotliví účastníci ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/01/2021
Konec řešení projektu:
31/12/2023
Registrační číslo projektu: GA21-29389S
Poskytovatel: Grantová agentura České Republiky
Řešitel na UCEEB: Ing. Jan Pošta, Ph.D.
Trvání projektu: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023
Partneři: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. iMendelova univerzita v Brně / Lesnická a dřevařská fakulta Projekt má za cíl testovat a kvantifikovat schopnost predikce iniciace šíření trhliny z místa se zářezem v nosníku z konstrukčního dřeva, a to v libovolném místě nosníku. Za účelem odhadu únosnosti v daném bodě bude vytvořen numerický model, který je schopen pomocí FEM a LEFM zjistit energetickou bilanci při uvolňování spojitosti modelu v daném bodě – uzlu ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/06/2021
Konec řešení projektu:
31/05/2023
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024470
Poskytovatel: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel na UCEEB: doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
Trvání projektu: 1.6.2021 – 31.5.2023
Partneři: DEKMETAL s.r.o. Projekt cílí na nový tepelně-aktivní fasádní prvek určený pro napojení na zdroj tepla pro vytápění, chlazení a ohřev vody v budovách. Prostřednictvím matematického modelování bude optimalizován konstrukční návrh fasádní kazety prvku s výměníkem tepla. Funkční vzorky budou testovány pro rozhodnutí o optimálním prototypovém řešení z pohledu energetické a ekonomické efektivity. Následný poloprovoz ověří výkonové parametry a potenciální problematická místa v sestavené fasádě v reálných podmínkách ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/08/2021
Konec řešení projektu:
31/05/2023
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026737
Poskytovatel: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel na UCEEB: Ing. Jan Včelák, Ph.D.
Trvání projektu: 1. 8. 2021- 31. 5. 2023
Partneři: EXPECT-IT, s.r.o.  Předmětem projektu je výzkum vertikálně integrované platformy založené na SOA pro provoz IoT zařízení se širokým uplatněním s porovnatelně nízkými náklady na implementaci. Cílovým klientem pro uplatnění produktu v podobě vertikální end-to-end platformy budou zejména malé a střední podniky.
Výstupem projektu bude 1 x prototyp kompletní platformy interGraces, 1 x funkční vzorek senzoricko-komunikační sestavy, 1 x software pro řízení a správu fyzických i logických komponent platformy interGraces ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/08/2021
Konec řešení projektu:
31/05/2023
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026831
Poskytovatel: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel na UCEEB: Ing. Jan Špale
Trvání projektu: 1. 8. 2021 – 31. 5. 2023
Partneři: NÁRODNÍ ENERGETICKÝ KLASTR, z.s., LOYD GROUP, s.r.o. Cílem projektu je návrh zařízení schopného efektivně využívat nestandardní tuhá biopaliva té nejnižší kvality až na úroveň odpadů v malém měřítku pro vysokoúčinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/02/2021
Konec řešení projektu:
31/05/2023
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025143
Poskytovatel: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel na UCEEB: Ing. Michal Mára, Ph.D.
Trvání projektu: 1.2.2021 – 31.5.2023
Partneři: MOB-Bars s.r.o. Hlavním cílem projektu je vyvinutí a vytvoření mobilní bariéry nové generace proti útoku nákladním i osobním vozidlem, která bude vhodná pro rychlé nasazení především ve městech, nebo zastavěných územích a umožní v případě krizové situace doplnit stávající pevně zakotvené bariéry. Důraz bude kladen také na estetickou stránku, aby tyto bariéry minimalizovaly narušení rázu města. Projekt je spolufinancován Evropskou unií ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/06/2021
Konec řešení projektu:
31/05/2023
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024872
Poskytovatel: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel na UCEEB: doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.
Trvání projektu: 1.6.2021 – 31.5.2023
Partneři: QUANTUM, a.s. Projekt reaguje na Směrnici evropského parlamentu a rady (EU) 2018/2002., která upravuje strategii pro snižování energetické náročnosti budov. Nejvýznamnější podíl energetické spotřeby v budovách pak představuje spotřeba energie na vytápění a přípravu teplé vody. Předmětem projektu je vývoj modulárního systému pro optimalizaci dodávky tepla pro vytápění a přípravu teplé vody s ohledem na rozdílnost potřeby, ve společném zdroji s minimální akumulací a s využitím obnovitelných zdrojů energie ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
14/12/2020
Konec řešení projektu:
31/05/2023
Registrační číslo projektu:CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024430
Poskytovatel: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel na UCEEB: Ing. Vít Janovský
Trvání projektu: 14. 12. 2020 – 31. 5. 2023
Partneři: VIVA CV s.r.o. , Strojírenské inovační centrum, s.r.o. Cílem projektu je vyvinout senzorický monitorovací systém tlaku, způsobeného sedícím vozíčkářem v místech dotykových partií, zabraňující vzniku otlaku s důrazem na nízkou cenu, univerzálnost a spolehlivost. Bude využito nových materiálů senzitivních na tlak, které budou všity do povlaku sedacího či opěrného systému, nebo aplikovány do jejich pevné části. Vyhodnocovací jednotka bude měřit míru zatížení a upozorňovat na překročení mezních hodnot. Data bude možno vyhodnocovat v SW aplikaci ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/04/2021
Konec řešení projektu:
31/05/2023
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024538
Poskytovatel: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel na UCEEB: doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
Trvání projektu: 1. 4. 2021 – 31. 5. 2021
Partneři: TECHTRANS PT s.r.o. Projekt se zaměřuje na nový kompaktní multifunkční zdroj tepla a chladu na bázi tepelného miničerpadla pro vytápění, chlazení a ohřev vody v budovách. Prostřednictvím matematického modelování bude optimalizován návrh komponent tepelného mini-čerpadla společně s efektivně pracujícím
akumulačními zásobníky akumulujícími teplo současně odváděné a přiváděné pro tepelné čerpadlo. Hlavními očekávanými výsledky bude prototyp zařízení a poloprovoz ověřující výkonové parametry v reálných podmínkách ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
15/01/2021
Konec řešení projektu:
31/05/2023
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025247
Poskytovatel: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel na UCEEB: Ing. Vít Janovský, Ph.D.
Trvání projektu: 15. 1. 2021 – 31. 5. 2023
Partneři: SAN SOUCI s.r.o.  Předmětem projektu je vývoj osvětlení, které bude inovativní z hlediska svých bezpečnostních funkcí.  Nový systém osvětlení rovněž bude zajišťovat ochranu soukromí osob. Výstupy projektu budou: systém inteligentního osvětlení s integrovanými bezpečnostními funkcemi – prototyp; systém hlasového zvukového ovládání světelné scény s emergency módem – prototyp; pilotní nasazení prototypu – poloprovoz ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/05/2021
Konec řešení projektu:
31/12/2023
Registrační číslo projektu: TL05000674
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky, program ÉTA
Řešitel na UCEEB: Mgr. Nicol Staňková
Trvání projektu: 1. 5. 2021 – 31. 12. 2023
Partneři: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem Cílem projektu je nalezení, testování a systematizování nástrojů komunikace v rámci plánování a realizace opatření pro hospodaření s dešťovou vodou (HDV) ve veřejném prostoru. Řešení spočívá především ve zkoumání vnímání obsahové složky a účinnosti komunikace vybraných opatření a testování komunikace na konkrétních cílových skupinách veřejnosti. Důraz v projektu je kladen na komunikaci mezi místní samosprávou a veřejností. Dobrá informovanost veřejnosti vede k efektivnějšímu plánování a vyšší prosaditelnosti samotných opatření ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/07/2020
Konec řešení projektu:
31/12/2023
Registrační číslo projektu: TK03020048
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Řešitel na UCEEB: Ing. Zbyněk Zelený
Trvání projektu: 1. 7. 2020 – 31. 12. 2023
Partneři: SVÚM a.s, GT-Progres, s.r.o.,  Cílem projektu je zhotovit prototyp průmyslového zařízení pro on-line měření emisí úpravou již existujícího laboratorního zařízení. Jedná se o on-line měření oxidů dusíku, kyslíku, a dalších látek, které mají umožnit i menším provozovatelům spolehlivě měřit emise ve spalinách. Koncept low-cost zařízení byl již laboratorně ověřen a hlavním cílem je tedy převést jej z laboratorního prostředí do reálné praxe. Hlavním výstupem projektu bude konkrétní prototyp systému, který bude periodicky schopen měřit složení ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/10/2020
Konec řešení projektu:
01/10/2024
Registrační číslo projektu: TO01000160
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky, Program Kappa
Řešitel na UCEEB: Ing. Jan Špale
Trvání projektu: 1. 10. 2020 – 30. 09. 2024
Partneři: ČVUT v Praze – Fakulta strojní, Norwegian University of Science and Technology, SINTEF Energi AS, GT-Progres, s.r.o. Web: https://dexpand.cz/ Projekt bude zkoumat možnosti a aplikovatelnost perspektivních expandérů pro organický Rankinův cyklus (ORC), které budou založeny na turboexpandérech a lamelovém expandéru (RVE) s výkonovým rozsahem 1-50 kW. V závislosti na třech případových studiích (mikrokogenerace, využití odpadního tepla, nízkoteplotní geotermální aplikace) budou navrženy (a optimalizovány), postaveny a otestovány tři expandéry (RVE a dvě impulzní turbíny, s inovativní koncepcí) ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/01/2021
Konec řešení projektu:
31/05/2023
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024003
Poskytovatel: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel na UCEEB: Ing. Lucie Dobiášová, Ph.D.
Trvání projektu: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023
Partneři: ENERGOCENTRUM PLUS s.r.o. Vývoj nové generace dispečerského SCADA systému, který bude unikátní extenzivním využitím sémantických dat a vizualizací ve stylu business intelligence (BI) nástrojů. Díky tomu bude umožňovat dramatické zefektivnění práce zejména pro zákazníky s rozsáhlými instalacemi. Kromě výrazného snížení počátečních nákladů na vizualizaci a její údržbu ocení zákazníci zejména dynamické pohledy na data, které umožní komplexní pohled na velké technologické soustavy. Projekt je realizován v rámci operačního programu OPPIK a je spolufinancován Evropskou unií ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/10/2020
Konec řešení projektu:
30/09/2024
Registrační číslo projektu: H20 – 958218
Poskytovatel: Evropská komise – Horizont 2020
Řešitel na UCEEB: Ing. Jan Včelák, Ph.D.
Trvání projektu: 1. 10. 2020 – 30. 09. 2024
Partneři: National Technical University of Athens – NTUA, Proigmenes Erevnitikes & Diahiristikes Efarmoges, Dimos Varis – Voulas – Vouliagmenis, Fenix TNT s.r.o., Obec Kasava, Bergamo Tecnologie Spzoo, Daikin Airconditioning Hellas SA, Intrasoft International SA, HSR Hochschule für Technik Rapperswil, Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, Pich Aguilera Arquitectos Sl, Fundacio Institut de Recerca de l’Energia de Catalunya, Agència de l’habitatge de Catalunya, ZRS Architeknen Gesellschaft von Architeknen MBH, RECUAIR s.r.o., ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/03/2021
Konec řešení projektu:
31/05/2023
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024573
Poskytovatel: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel na UCEEB: Mgr. RNDr. Vladislav Martínek
Trvání projektu: 1.3.2021 – 31.5.2023
Partneři: nano power a.s. Projekt je zaměřen na zvýšení inovační výkonnosti podniku prostřednictvím vývoje podpůrného fotovoltaického systému pro městské elektrobusy, trolejbusy a autobusy, který bude sloužit jako nástroj optimalizace nákladů na provoz prostředků bezemisní hromadné dopravy. Očekávaným výsledkem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti podniku mezi producenty obdobných systémů díky inovativnímu zapojení fotovoltaického zdroje do energetické soustavy vozidla městské hromadné dopravy ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/02/2021
Konec řešení projektu:
31/05/2023
Registrační číslo projektu:CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024189
Poskytovatel: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel na UCEEB: prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc. 
Trvání projektu: 1. 2. 2021 – 31. 5. 2023
Partneři: ZEBR, s.r.o. Realizace projektu je zaměřena na vývoj pokročilých zastiňovacích systémů pro budovy. Výstup vývojového úkolu bude unikátní řešení zastiňovacího systému s integrovanými fotovoltaickými články pro možnost napájení chlazení budov a rovněž mechanismus pohybu zastiňovacího systému ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/01/2021
Konec řešení projektu:
31/05/2023
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024487
Poskytovatel: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel na UCEEB: Ing. Jan Pošta, Ph.D.
Trvání projektu: 1.1.2021 – 31.5.2023
Partneři: EXCON, a.s. Projekt je zaměřen na vývoj bezdrátového senzoru využitelného pro monitoring ocelových konstrukcí. Jeho konfigurace bude zaměřena jak na krátkodobá dynamická měření, tak na dlouhodobý monitoring kontrolující statické chování konstrukce. Mezi hlavní měřicí parametry bezdrátového čidla patří stanovení poměrného přetvoření, měření zrychlení a teploty ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/10/2019
Konec řešení projektu:
30/09/2023
Registrační číslo projektu: H20 – 869898
Poskytovatel: Evropská komise – program Horizon 2020
Řešitel na UCEEB:  Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D., Ing. Zdenko Malík
Trvání projektu: 1. 10. 2019 – 30. 9. 2023
Partneři: Instituto Pedro Nunes – Associação Para A Inovação E Desenvolvimento Em Ciência E Tecnologia, Fraunhofer-Gesellschaft Zur Förderung Der Angewandten, Forschung E.V., Friedrich-Schiller-Universität Jena, Brunel University London, Flachglas Sachsen GMBH, Politecnico Di Torino, Oxford Brookes University, Fenix TNT, Navodnik Kemijski , Inzeniring D.O.O., Saule Technologies Ltd, Politechnika Warszawska, Proigmenes Erevnitikes & Diahiristikes Efarmoges, Fundacja Saule Research Institute www.powerskinplus.eu Projekt si klade za cíl vyvinout zcela inovativní řešení fasád budov kombinující chytrou ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/03/2021
Konec řešení projektu:
31/05/2023
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024537
Poskytovatel: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel na UCEEB: Tereza Pavlů
Trvání projektu: 1. 3. 2021 – 31. 5. 2023
Partneři: AZS RECYKLACE ODPADU S.R.O. Cílem projektu je v maximální možné míře přejít na bezodpadový systém v recyklaci a znovuvyužití stavebních a demoličních odpadů (SDO), a to inovací recyklačního procesu a optimalizací recyklační technologie stavebních výrobků pro maximální zefektivnění využívání SDO. Bude ověřena funkčnost navrhovaného řešení recyklace SDO bezodpadovým systémem včetně ekonomického a environmentálního vyhodnocení a technologická proveditelnost konstrukčních prvků s recyklovanou složkou na funkčních vzorcích ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/08/2019
Konec řešení projektu:
31/07/2023
Poskytovatel: EFRR – Interreg Europe
Řešitel na UCEEB: Ing. Jakub Dytrich
Koordinátorka projektu ČVUT: Ing. Štěpánka Holečková
Číslo projektu: PGI06158
Trvání projektu: 1. 8. 2019 – 31. 7. 2023
Partneři: LAB University of Applied Sciences(Finsko), Extremadura Energy Agency (Španělsko), Tartu Regional Energy Agency (Estonsko), Marshal Office of Świętokrzyskie Region (Polsko), Vorarlberg University of Applied Sciences (Rakousko), Ministry for Gozo (Malta) Web: www.interregeurope.eu/resindustry/ Dlouhodobým cílem projektu RESINDUSTRY je zvýšit energetickou nezávislost průmyslových odvětví Evropské Unie posílením integrace obnovitelných zdrojů energie v průmyslu. Projekt je podpořen z Programu INTERREG EUROPE financovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a je spolufinancován účastníky. Ve fázi 1 bude zpracováno a vybráno ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/09/2021
Konec řešení projektu:
31/05/2023
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026965
Poskytovatel: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel na UCEEB: Ing. Jiří Dostál
Trvání projektu: 1. 9. 2021 – 31. 5. 2023
Partneři: ENERGOCENTRUM PLUS, s.r.o. Předkládaný projekt je zaměřen na vývoj robustního systému automatického ladění řídicích smyček technických zařízení budov. Cílem projektu je  implementovat nově navržený algoritmus klasifikace odezvy řídicího systému a systém automatické kalibrace parametrů regulace, který monotónně zlepšuje
kvalitu řídicí smyčky. Záměrem projektu je tyto algoritmy implementovat v jazyce pro průmyslové počítače (PLC) a validovat je poloprovozním testováním v reálných budovách ...
Detail >>